Polityka Prywatności

English | Deutsche | DutchEspañol | Français | Italiano | Polish

Warunki prawne i prywatność

Ostatnia aktualizacja: 25 styczen 2023 r.

TRUSTe

Wprowadzenie

Polityka prywatności ModusLink

Uzupełnienie Informacji o ochronie prywatności dla rezydentów stanu Kalifornia (USA)

ModusLink szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przysługujących Państwu praw w zakresie prywatności, w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe i w jaki sposób są Państwo chronieni przez prawo. Polityka prywatności dotyczy osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz każdej osoby, która korzysta z naszych usług. Możemy poprosić o podanie danych osobowych w dowolnym czasie, gdy pozostają Państwo w kontakcie z ModusLink, w tym na przykład poprzez korzystanie z naszych usług na podstawie umowy i/ lub odwiedzanie naszych stron internetowych (niezależnie od miejsca, z którego odwiedzają Państwo naszą witrynę). ModusLink może udostępnić dane osobowe i wykorzystywać je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Podanie wymaganych przez nas danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak bez ich podania w wielu przypadkach nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu naszych produktów, świadczyć usług ani odpowiedzieć na żadne pytania.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy informacji gromadzonych przez jakiekolwiek osoby trzecie, w tym za pośrednictwem aplikacji lub treści (w tym reklam), które mogą być linkami do naszych stron internetowych lub mogą być na nich dostępne.

Polityka prywatności jest dostępna w formacie warstwowym, dzięki czemu można bezpośrednio przechodzić do interesujących Państwa obszarów określonych poniżej. Prosimy o zapoznanie się ze Słownikiem, aby rozumieć znaczenie niektórych terminów stosowanych w niniejszej Polityce prywatności.

 

  1. WAŻNE INFORMACJE ORAZ KIM JESTEŚMY
  2. DANE GROMADZONE NA PAŃSTWA TEMAT
  3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
  4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
  5. UJAWNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  6. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH
  7. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
  8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  9. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
  10. SŁOWNIK

Ważne Informacje Oraz Kim Jesteśmy

Cel Polityki prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest dostarczenie informacji na temat sposobu, w jaki ModusLink gromadzi, otrzymuje, wykorzystuje, przechowuje, udostępnia, przekazuje i przetwarza Państwa dane osobowe, a także informacji na temat Państwa praw do weryfikowania tego, co robimy z danymi, które gromadzimy lub przechowujemy za pośrednictwem strony internetowej ModusLink (www.moduslink.com), jej poddomeny lub w związku z rozwiązaniem w zakresie oprogramowania ModusLink (łącznie zwane „naszymi stronami internetowymi”) (www.poetic-software.com), w tym na temat wszelkich informacji dostarczanych przez Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych w czasie rejestracji w celu pobrania dokumentacji lub innych przygotowanych informacji, wypełniania naszych formularzy online, korzystania z funkcji czatu w celu komunikacji z zespołem obsługi klienta, zgłaszania prośby o rozwiązanie eStarter Storefront, lub ubiegania się o pracę na jednym z dostępnych stanowisk w ModusLink.

Prosimy pamiętać, że nasze strony internetowe nie są przeznaczone dla dzieci. Osoby niepełnoletnie nie mogą przekazywać żadnych informacji na naszych stronach internetowych. Świadomie nie gromadzimy danych osobowych uzyskanych od dzieci. Jeśli nie mają Państwo ukończonych 18 lat, prosimy nie wykorzystywać ani nie udostępniać żadnych informacji na naszych stronach internetowych ani na żadnej z jej funkcji, nie korzystać z interaktywnych funkcji naszych stron internetowych ani nie przekazywać nam swoich danych, w tym imienia i nazwiska, adresu, telefonu lub adresu e-mail. Jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami dziecka, które przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia tych danych. Jeśli sądzą Państwo, że prawdopodobnie jesteśmy w posiadaniu jakichkolwiek informacji od osoby lub o osobie niepełnoletniej (poniżej 18 roku życia), prosimy o kontakt z nami tutaj.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności oraz z innymi informacjami na temat polityki prywatności lub rzetelnego przetwarzania danych, które możemy dostarczać przy konkretnych okazjach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe, aby byli Państwo w pełni świadomi, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsza Polityka prywatności wyłącznie uzupełnia pozostałe informacje i nie ma na celu ich zastąpienia.

Administrator

ModusLink składa się z różnych podmiotów prawnych, których dane są dostępne na https://www.moduslink.com/locations/. Polityka prywatności zostaje wydana w imieniu ModusLink Group, a zatem kiedy w niniejszym dokumencie pojawia się nazwa „ModusLink”, „my” lub „nasze”, odnosimy się do odpowiedniej firmy w ModusLink Group odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych. Firma ModusLink Corporation pełni funkcję administratora danych i jest odpowiedzialna za nasze strony internetowe.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, w tym żądań o wykonanie praw zgodnie z „Państwa prawami” wskazanymi poniżej, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych podanych poniżej.

Łącza osób trzecich

Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, wtyczki i aplikacje. Kliknięcie tych łączy lub umożliwienie połączenia pozwala osobom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie Państwa danych. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące ochrony prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

Dane Gromadzone na Państwa Temat

Dane osobowe (zwane również informacjami osobowymi) oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, za pomocą których dana osoba może zostać zidentyfikowana. Nie obejmuje to danych, w przypadku których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe, które zgrupowaliśmy w następujący sposób:

Ponadto, gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane zbiorcze, tj. dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zbiorcze mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Państwa tożsamości. Na przykład, możemy gromadzić Dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji strony. Jeśli jednak zmieszamy lub połączymy Dane zbiorcze z Państwa danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Państwa tożsamości, traktujemy zmieszane dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku ubiegania się o pracę nie gromadzimy żadnych Szczególnych kategorii danych osobowych w sposób inny niż wymagany prawem (dotyczy to danych dotyczących Państwa rasy lub pochodzenia etnicznego, wierzeń religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach, z wyjątkiem przypadków, gdy są one istotne dla Państwa podania o pracę.

Niedostarczenie danych

W przypadku gdy jesteśmy zobowiązani gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy, a Państwo nie wywiązujecie się z obowiązku dostarczenia tych danych na nasze żądanie, możemy nie być w stanie wykonać zawartej z Państwem umowy lub umowy, którą próbujemy zawrzeć (na przykład, aby dostarczyć produkty lub świadczyć usługi). W takim przypadku możemy anulować dostawę produktu lub świadczenie usług, o czym zostaną Państwo poinformowani w danym momencie.

W Jaki Sposób Gromadzimy Państwa Dane Osobowe

Wykorzystujemy różne metody gromadzenia Państwa danych, w tym poprzez:

W Jaki Sposób Wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy zezwala na to prawo. Najczęściej wykorzystujemy Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

Poniższa tabela przedstawia rodzaje podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zasadniczo nie traktujemy zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych w sposób inny niż związany z wysyłaniem do Państwa wiadomości e-mail lub SMS przez osobę trzecią. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych w dowolnym czasie tutaj.

Cele związane z wykorzystywaniem Państwa danych osobowych

Poniższa tabela przedstawia opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać Państwa dane osobowe oraz podstawy prawne, na których się opieramy. Wskazuje ona również nasze prawnie uzasadnione interesy w stosownych przypadkach.

Zwracamy uwagę, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy dane. Prosimy o kontakt z nami tutaj, jeśli potrzebują Państwo dalszych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, będącej dla nas podstawą przetwarzania danych osobowych tam, gdzie w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel/ czynność Rodzaj danych Podstawa prawna do przetwarzania danych, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu
Rejestracja nowego klienta: (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Dane kontaktowe

Wykonanie zawartej z Państwem umowy
Przetwarzanie i dostarczenie zamówienia, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami i opłatami

(b) Gromadzenie i odzyskiwanie należnych nam pieniędzy

(a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane finansowe

(d) Dane dotyczące transakcji

(e) Dane dotyczące marketingu i komunikacji

(a) Wykonanie zawartej z Państwem umowy

(b) Konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (aby odzyskać należne nam długi)

Zarządzanie naszymi relacjami, które będą obejmować:

(a) Informowanie o zmianach warunków Polityki prywatności

(b) Prośbę o pozostawienie opinii lub wypełnienie ankiety

(a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane dotyczące profilu

(e) Dane dotyczące marketingu i komunikacji

(a) Wykonanie zawartej z Państwem umowy

(b) Konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego

(c) Konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (aktualizowanie naszych danych i badanie sposobu, w jaki klienci korzystają z produktów/ usług)

Wypełnienie ankiety (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane dotyczące profilu

(d) Dane dotyczące użytkowania

(e) Dane dotyczące marketingu i komunikacji

(a) Wykonanie zawartej z Państwem umowy

(b) Konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (badanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych produktów/ usług, aby je rozwijać i rozbudowywać działalność)

Kontrola i ochrona naszej działalności lub stron internetowych (w tym diagnostyka, analiza danych, testowanie, obsługa systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne

(a) Konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)

(b) Konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego

Dostarczenie treści na stronie internetowej i reklam oraz mierzenie lub zrozumienie skuteczności reklam, które obsługujemy

 

(a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane dotyczące profilu

(d) Dane dotyczące użytkowania

(e) Dane dotyczące marketingu i komunikacji

(f) Dane techniczne

Konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (badanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać i rozbudowywać działalność lub stosowanie strategii marketingowej)
Wykorzystywanie analityki danych do ulepszania naszej strony internetowej, produktów/ usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń (a) Dane techniczne

(b) Dane dotyczące użytkowania

Konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (zdefiniowanie rodzajów klientów naszych produktów i usług, aktualizowanie naszej strony internetowej, rozbudowa działalności i stosowanie strategii marketingowej)
Przetwarzanie podania o pracę na jedno z naszych dostępnych stanowisk (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Dane kontaktowe

Konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (ocena Państwa doświadczeń zawodowych w związku z potrzebami dla danego stanowiska).
Przedstawienie sugestii i zaleceń dotyczących produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować (a) Dane dotyczące tożsamości

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne

(d) Dane dotyczące użytkowania

(e) Dane dotyczące profilu

Konieczne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (rozwój produktów/ usług i rozbudowa działalności)

Marketing

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wybory dotyczące niektórych zastosowań danych osobowych, szczególnie w zakresie marketingu i reklamy. Ustanowiliśmy następujące mechanizmy kontroli danych osobowych:

Nasze oferty promocyjne

Możemy wykorzystać Państwa dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe, techniczne, dane dotyczące użytkowania i profilu, aby wyrobić sobie pogląd na temat Państwa ewentualnych potrzeb i zaintersowań. W ten sposób decydujemy które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa istotne.

W przypadku prośby o informacje, zakupu naszych produktów/ usług, będą Państwo otrzymywać od nas wiadomości marketingowe w każdym przypadku, jeśli nie zrezygnowali Państwo z otrzymywania od nas wiadomości.

Marketing osób trzecich

Przed udostępniem Państwa danych osobowych jakiejkolwiek firmie spoza ModusLink Group w celach marketingowych, w tym usługodawcom, którzy świadczą usługi marketingowe w naszym imieniu, na przykład przeprowadzając ankiety, wysyłając wiadomości w naszym imieniu lub wyświetlając reklamy, poprosimy o Państwa zgodę.

Stosowanie plików cookies i innych technologii śledzenia przez osoby trzecie

Niektóre treści lub aplikacje na naszych stronach internetowych są obsługiwane przez osoby trzecie, w tym przez dostawców treści i dostawców aplikacji. Osoby trzecie mogą stosować pliki cookies samodzielnie lub w połączeniu z sygnałami nawigacyjnymi lub innymi technologiami śledzenia w celu gromadzenia Państwa danych podczas korzystania z naszych stron internetowych. Gromadzone przez nich informacje mogą być powiązane z Państwa danymi osobowymi. Mogą również gromadzić informacje, w tym dane osobowe, na temat Państwa działań w Internecie w konkretnym czasie na różnych stronach internetowych i innych usługach online. Mogą wykorzystywać ww. dane w celu dostarczania reklam opartych na Państwa zainteresowaniach lub innych reklam skierowanych na danych odbiorców. Nie kontrolujemy ww. technologii śledzenia stosowanej przez osoby trzecie ani sposobu jej wykorzystania. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących reklam lub innych treści skierowanych na danego odbiorcę, należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiedzialnym dostawcą. 

Jeśli siedziba Państwa firmy mieści się w Stanach Zjednoczonych, możliwa jest rezygnacja z otrzymywania reklam skierowanych do danych odbiorców od Network Advertising Initiative („NAI”) na stronie internetowej NAI (https://optout.networkadvertising.org/). Jeśli siedziba Państwa firmy mieści się w Unii Europejskiej, można odwiedzić stronę internetową European Interactive Digital Advertising Alliance („EIDAA”) (https://www.edaa.eu), lub European Advertising Standards Alliance („EASA”) (https://www.easa-alliance.org/). Można również zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach przez firmy uczestniczące w następującym mechanizmie wyboru https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Zwracamy uwagę, że reklamy będą nadal wyświetlane, ale nie będą już dostosowane do Państwa zainteresowań.

Rezygnacja

W każdej chwili można żądać od nas lub osób trzecich zaprzestania wysyłania wiadomości marketingowych, klikając na link do rezygnacji dostępny w każdej wysłanej wiadomości marketingowej lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania ww. wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyło danych osobowych przekazywanych nam w wyniku zakupu produktu/ usługi, rejestracji gwarancji, opinii na temat doświadczenia związanych z produktem/ usługą lub innych działań.

Sygnały „Nie śledź” (DNT)

Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową, nie możemy obiecać, że obecne ograniczenia naszego programowania aplikacji internetowych będą uwzględniać wszystkie ustawienia przeglądarki lub uznawać każdą osobistą preferencję przeglądarki. Nie wprowadziliśmy koniecznych zmian programowych w celu uznawania sygnałów „Nie śledź”. W miarę udoskonalania programowania aplikacji internetowych podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby uznawać takie żądania w przyszłości. Prosimy wrócić do niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z dalszymi aktualizacjami na ten temat.

Pliki cookies

My oraz nasi dostawcy usług stosujemy w naszych witrynach i usługach technologie służące do gromadzenia informacji, takich jak czas spędzony na stronie, system operacyjny użytkownika,  urządzenie, wizyty na stronie, adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, które pomagają nam poprawić jakość naszych witryn i usług oraz doświadczenia online naszych gości i użytkowników. W niniejszej Informacji o ochronie prywatności odnosimy się do tych technologii, które obejmują pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym, służące do zapamiętania działań lub preferencji użytkownika w czasie) oraz technologie śledzenia, takie jak JavaScript i podobne technologie od zewnętrznych dostawców, łącznie zwane „cookies”. Pliki te umożliwiają nam spersonalizowanie wizyt użytkowników powracających do naszych witryn i ponownie korzystających z naszych uług, jak również  oszczędność czasu podczas niektórych działań, takich jak zapamiętywanie preferencji użytkownika.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookies lub ostrzegała Państwa, gdy dana strona ma dostęp do plików cookies. Jeśli wyłączą lub odrzucą Państwo pliki cookies, należy pamiętać, że pewne części naszych stron internetowych mogą stać się dla niedostępne lub nie będą prawidłowo funkcjonować.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że z uzasadnionych względów uważamy, że musimy z nich korzystać z innego powodu i że jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać  wyjaśnienie na temat sposobu w jaki przetwarzanie do nowego celu jest zgodne z pierwotnym celem, prosimy o kontakt z nami tutaj.

Jeśli wykorzystamy Państwa dane osobowe w innym celu, powiadomimy o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to zezwala.

Zwracamy uwagę, że możemy przetwarzać Panstwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Ujawnienie Danych Osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobom wskazanym poniżej (w sekcji „Osoby trzecie” w Słowniku) dla celów określonych w powyższej tabeli „Cele wykorzystywania Państwa danych osobowych”.

Wymagamy od osób trzecich, aby szanowały bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz traktowały je zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów. Zezwalamy im na przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

W pewnych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym celem spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami prawa, np. celem zastosowania się do wezwania do sądu lub spełnienia rygorów innej procedury prawnej, gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie tych danych jest konieczne do ochrony naszych praw, bezpieczeństwa Państwa lub innych osób, przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub odpowiedzi na żądanie władz.

Międzynarodowe Przekazywanie Danych

Mieszkańcy Unii Europejskiej i Szwajcarii: udostępniamy Państwa dane osobowe w ramach ModusLink Group. Oznacza to przeniesienie Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Niektóre z naszych zewnętrznych stron trzecich również mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych wiąże się z przeniesieniem danych poza EOG.

Ilekroć przenosimy Państwa dane osobowe z EOG, stosujemy adekwatny poziom ochrony danych, zapewniając że przy udostępnieniu Państwa danych osobowych Grupie ModusLink lub usługodawcom, możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jak w Europie. Prosimy o kontakt, jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przenoszeniu danych osobowych poza EOG. W niektórych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym również w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub wymogów organów ścigania.

Tarcza prywatności: ModusLink Corporation uczestniczy w Tarczy Prywatności Unia Europejska-Stany Zjednoczone i Tarczy Prywatności Szwajcaria-Stany Zjednoczone oraz potwierdza przestrzeganie ich zasad.  Dbamy o to, aby wszystkie dane osobowe otrzymane odpowiednio od Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, polegając na Ramach Tarczy Prywatności, były zgodne z obowiązującymi Zasadami Ram. Aby uzyskać więcej informacji na temat Ram Tarczy Prywatności, prosimy sprawdzić Wykaz Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych [https://www.privacyshield.gov]. Aby zweryfikować obecność ModusLink w Wykazie Tarczy Prywatności, prosimy sprawdzić wykaz samocertyfikacji Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych pod adresem:  https://www.privacyshield.gov/list.

ModusLink Corporation jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje na mocy Ram Tarczy Prywatności i które kolejno przekazuje osobom trzecim działając jako pełnomocnik w ich imieniu. ModusLink Corporation stosuje się do Ram Tarczy Prywatności w przypadku dalszego przekazywania danych osobowych z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, w tym do postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu przeniesienia.

W celu egzekwowania zgodności z Tarczą Prywatności oraz w odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z ramami ochrony prywatności,, ModusLink Corporation podlega organowi dochodzeniowo-egzekucyjnemu Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W niektórych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym również w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa lub wymogów organów ścigania.

W przypadku problemu dotyczącego prywatności lub wykorzystania danych, który nie został rozwiązany w zadowalający sposób, prosimy o (bezpłatny) kontakt z dostawcą ds. rozstrzygania sporów z osobami trzecimi, mającym swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

W określonych warunkach szczegółowo opisanych na stronie internetowej Tarczy Prywatności https://www.privacyshield.gov, można wystąpić o arbitraż, gdy inne sposoby rozwiązywania sporów zostały wyczerpane.

Bezpieczeństwo Danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, uzyskaniu dostępu, zmodyfikowaniu lub ujawnieniu Państwa danych osobowych w sposób nieuprawniony. Możemy użyć zabezpieczeń w postaci szyfrowania, SSL, zapór sieciowych, fizycznej blokady i klucza, wewnętrznych ograniczeń, ochrony hasłem i innych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy również standardowe protokoły bezpieczeństwa i mechanizmy przekazywania danych osobowych. Ponadto, ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych tym pracownikom, pełnomocnikom, kontrahentom i innym osobom trzecim, którzy ich potrzebują w celach biznesowych. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z naszymi instrukcjami i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności.

Żadna metoda transmisji internetowej czy metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Zatem nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzeń naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Państwa i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, w przypadku gdy jesteśmy do tego zobowiązani prawem. Powiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, zgodnie z prawnie uzasadnionymi potrzebami organów ścigania i wszelkimi środkami niezbędnymi dla ModusLink lub organów ścigania w celu określenia zakresu naruszenia i zapewnienia lub przywrócenia integralności systemu danych. ModusLink może wysłać powiadomienie z opóźnieniem, jeśli ModusLink lub organ ścigania uzna, że powiadomienie utrudni śledztwo, chyba że ModusLink lub organ uzna, że powiadomienie nie wpłynie negatywnie na śledztwo. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami tutaj.

Przechowywanie Danych

Jak długo będziecie przechowywać Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby spełnić cele, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, celów, dla których przetwarzamy dane osobowe i sposób, w jaki możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymagań prawnych.

W niektórych okolicznościach mogą Państwo żądać usunięcia danych (prosimy zapoznać się z częścią pt.: „Prawa Użytkowników” poniżej, aby uzyskać więcej informacji).

W niektórych okolicznościach możemy uczynić Państwa dane osobowe anonimowymi (aby nie mogły być już z Państwem powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez powiadomienia.

Prawa Użytkowników

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo zmienić lub zaktualizować niedokładne lub niekompletne dane osobowe, żądać usunięcia danych osobowych lub żądać zaprzestania ich wykorzystywania. Mają Państwo również prawo ograniczyć przetwarzanie, przekazywanie danych osobowych lub wycofać zgodę.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ww. praw, prosimy przeczytać Słowniczek zamieszczony poniżej. Jeśli pragną Państwo skorzystać z któregoś z ww. praw, prosimy skontaktować się z nami tutaj.

W pewnych okolicznościach nie będziemy w stanie spełnić Państwa żądania. Na przykład, jeśli będzie to miało wpływ na nasze obowiązki regulacyjne i kwestie prawne, nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości lub będzie się to wiązało z nieproporcjonalnymi kosztami lub nakładem. Niemniej jednak odpowiemy na Państwa żądanie w każdym przypadku w rozsądnym terminie i przedstawimy wyjaśnienie.

Zwracamy uwagę, że w przypadku danych osobowych, które uzyskaliśmy lub otrzymaliśmy w celu przetwarzania w imieniu odrębnego, niepowiązanego podmiotu, który określił sposoby i cele przetwarzania, wszystkie takie żądania należy składać bezpośrednio temu podmiotowi. Uznamy i wykonamy wszelkie instrukcje przekazane przez ww. podmiot w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Dane Kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki, inne pytania lub skargi dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy kierować do nas na podane poniżej adresy. Na wszystkie Państwa pytania lub skargi odpowiemy w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania.

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Biurem ds. Prywatności pod adresem privacy@moduslink.com.

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych: ModusLink Corporation, 2000 Midway Lane, Smyrna, TN 37167, U.S.A.

Mieszkańcy Holandii: ModusLink B.V., Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL Apeldoorn, The Netherlands

Mieszkańcy Czech: ModusLink Czech Republic s.r.o., CTP Park Brno, Tuanka 110/106, 627 00 Brno, Slatina, Czech Republic

Mieszkańcy Irlandii: ModusLink Kildare Unlimited, Monasterevin Road, Kildare Town, County Kildare, Ireland

Osoby, których dotyczą dane pochodzące z Unii Europejskiej: mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego w kwestii ochrony danych. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania Państwa problemów zanim Państwo zwrócą się z nimi do organu nadzorczego, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

W przypadku problemu dotyczącego prywatności lub wykorzystania danych, który nie został rozwiązany w zadowalający sposób, prosimy o (bezpłatny) kontakt z dostawcą ds. rozstrzygania sporów z osobami trzecimi, mającym swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

W określonych warunkach szczegółowo opisanych na stronie internetowej Tarczy Prywatności, można wystąpić o arbitraż, gdy inne sposoby rozwiązywania sporów zostały wyczerpane

Zazwyczaj opłata nie jest wymagana

Nie trzeba uiszczać opłaty w celu uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych (lub w celu wykonania przysługujących praw). Możemy jednak naliczyć opłatę, jeśli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić wykonania Państwa żądania.

Czego możemy od Państwa potrzebować

Być może będziemy musieli poprosić o podanie konkretnych danych, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zagwarantować prawo dostępu do Państwa danych osobowych (lub w celu wykonania przysługujących praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich uzyskania. Możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji w związku z Państwa żądaniem o przyśpieszenie naszej odpowiedzi.

Termin na udzielenie odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. W przypadku gdy Państwa żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyli Państwo kilka żądań, może to potrwać dłużej niż miesiąc. W takim przypadku powiadomimy Państwa o tym fakcie i będziemy informować na bieżąco.

Słownik

PODSTAWA PRAWNA

Prawnie uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu nią w taki sposób, aby dostarczyć Państwu najlepszą usługę/ produkt oraz zapewnić najlepsze i najbezpieczniejsze doświadczenia. Przed rozpoczęciem przetwarzania Państwa danych osobowych dla naszych prawnie uzasadnionych interesów, rozważamy i równoważymy potencjalny wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny) na Państwa oraz Państwa prawa. Nie wykorzystujemy danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do Państwa (chyba że posiadamy stosowną zgodę, lub są one wymagane lub dozwolone przez prawo). W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, w jaki sposób oceniamy nasz prawnie uzasadniony interes przeciwko potencjalnemu wpływowi na Państwa w odniesieniu do konkretnych działań, prosimy o kontakt.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie Państwa danych, gdy jest to konieczne w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie Państwa danych osobowych tam, gdzie jest to konieczne do przestrzegania prawnego lub regulacyjnego obowiązku, któremu podlegamy.

OSOBY TRZECIE

Wewnętrzne osoby trzecie

Inne firmy należące do ModusLink Group działające jako współadministratorzy lub osoby przetwarzające, mające swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych i świadczące usługi w zakresie IT, zarządzania zasobami ludzkimi i usługami systemowymi oraz prowadzące raporty dotyczące przywództwa.

Zewnętrzne osoby trzecie

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Mają Państwo prawo:

Żądać dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „żądanie dostępu przez osobę, której dane dotyczą”). W ten sposób otrzymają Państwo kopię swoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzą, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądać poprawienia swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu. W ten sposób mogą Państwo poprawić wszystkie niekompletne lub niedokładne dane, chociaż może zajść potrzeba zweryfikowania dokładności nowych informacji, które są nam przekazywane.

Żądać usunięcia swoich danych. W ten sposób mogą Państwo żądać od nas usunięcia danych osobowych w przypadku gdy przechowujemy je bez określonego powodu. Mają Państwo również prawo żądać od nas usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy pomyślnie skorzystali Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w sytuacji gdy przetwarzaliśmy dane niezgodnie z prawem lub byliśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. Zwracamy uwagę jednak, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Państwa żądanie usunięcia danych z konkretnych przyczyn prawnych, o których zostaną Państwo poinformowani, w stosownych przypadkach, w chwili żądania.

Złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych w przypadku gdy istnieje nasz prawnie uzasadniony interes (lub interes osób trzecich) oraz zaistniała sytuacja, która sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu, ponieważ czują, że ma to wpływ na podstawowe prawa i wolności. Mają Państwo również prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że posiadamy uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które naruszają Państwa prawa i wolności.

Żądać ograniczenia swoich danych. W ten sposób można żądać od nas zawieszenia przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcą Państwo, abyśmy ustalili dokładność informacji; (b) gdy wykorzystywanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy je usuwali; (c) gdy chcą Państwo, abyśmy przechowywali informacje, nawet jeśli nie będziemy ich już potrzebować, ponieważ jest to potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

Żądać przekazania swoich danych osobowych sobie lub osobie trzeciej. Przekażemy Państwu lub wskazanej osobie trzeciej dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie do odczytu komputerowego. Prosimy pamiętać, że niniejsze prawo ma zastosowanie wyłącznie w przypadku informacji automatycznych, w odniesieniu do których początkowo wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie, lub które wykorzystaliśmy w celu zawarcia z Państwem umowy.

Wycofać zgodę w dowolnym momencie, w którym polegamy na zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. W przypadku wycofania zgody, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu niektórych produktów lub usług. Poinformujemy Państwa o tym, czy tak jest w momencie wycofania zgody.

Zmiany w polityce prywatności i obowiązek informowania nas o zmianach

Ta wersja została zaktualizowana 21 marsz 2022 r Jeśli chcą Państwo uzyskać wgląd w jedną z  poprzednich wersji, prosimy o kontakt.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Po zmianie, zaktualizowana wersja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej z nową, aktualną datą, dzięki czemu będą Państwo na bieżąco informowani o rodzaju danych, które zbieramy; sposobie, w jaki je wykorzystujemy oraz okolicznościach, w jakich możemy je udostępniać osobom trzecim. Zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich istotnych zmianach w Polityce prywatności przed wejściem zmiany w życie, w wiadomości wyświetlonej w oknie pojawiającym się na naszych stronach internetowych.

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli Państwa dane osobowe ulegną zmianie w trakcie współpracy z nami, prosimy o kontakt z nami.

 

Close

End-to-End Supply Chain Management and Global eCommerce

We know you have a lot of questions. Fill out the form so we can start planning your growth with no strings attached.

Call us: 1.888.238.1744

Corporate Headquarters:
ModusLink Corporation
2000 Midway Lane
Smyrna, Tennessee 37167