Privacy Beleid

English | Deutsche | DutchEspañol | Français | Italiano | Polish

Aangepaste versie 28 januari 2020

TRUSTe

Introductie

Welkom bij ModusLink’s Privacy Beleid.

Privacy Notice Supplement for California Residents

ModusLink respecteert uw privacy en hecht waarde aan het beschermen van uw persoons gegevens. Dit privacy beleid informeert hoe wij omgaan met uw persoons gegevens en informeert  u over uw privacy rechten en hoe u rechtens wordt beschermd. Dit Privacy Beleid is van toepassing op onze website bezoekers en iedereen die betrokken is bij onze dienstverlening. U kunt om uw persoonlijke gegevens worden gevraagd op het moment dat u in contact komt met ModusLink, bijvoorbeeld in het geval dat u ons verzocht heeft om diensten te leveren en/of bij een bezoek van onze websites (ongeacht waar u deze website bezoekt). ModusLink kan deze persoonsgegevens delen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacy Beleid. U bent niet verplicht om de door ons verzochte persoons gegevens te verstrekken, maar als u ervoor kiest om deze gegevens niet te verstrekken, zullen wij in veel gevallen niet in staat zijn om u te voorzien van onze producten of diensten of te reageren op eventuele vragen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die door derden worden verzameld, onder andere door toepassing of inhoud (inclusief advertenties) die via onze websites kunnen worden gekoppeld of toegankelijk zijn.

Dit privacy beleid wordt gelaagd weergegeven, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke onderwerpen  zoals hieronder weergegeven. Gelieve ook gebruik te maken van de begrippenlijst om de betekenis van sommige woorden te begrijpen in de context van dit privacy beleid.

  1. Belangrijke Informatie over wie we zijn
  2. Gegevens die wij over u verzamelen
  3. Hoe zijn uw persoons gegevens verzameld?
  4. Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens
  5. Delen van uw persoonsgegevens
  6. Internationale uitwisseling van gegevens
  7. Beveiliging van gegevens
  8. Bewaarplicht
  9. Uw wettelijke rechten
  10. Begrippen

Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van dit Privacy Beleid

Dit Privacy Beleid geeft u informatie over de wijze waarop ModusLink persoonsgegevens verzamelt, ontvangt, gebruikt, opslaat, overdraagt en verwerkt. Daarnaast informeert Dit Privacy beleid u over uw rechten wanneer we uw persoons gegevens verzamelen of houden, wanneer u gebruik maakt van de website van ModusLink www.ModusLink.com en daarvan deel uitmakende subdomeinen of met betrekking tot www.poetic-software.com, een Moduslink  software oplossing ( gezamenlijk onze “websites”), met inbegrip van eventuele Informatie die u verstrekt via onze websites  wanneer u zichregistreert om een “whitepaper” te downloaden of andere beschikbare gegevens te verkrijgen of wanneer u één van onze online formulieren invult of gebruik maakt van onze chatfunctie om te communiceren met ons Customer Service Team, wanneer u een demo aanvraagt van onze eStarter Storefront Solution of wanneer u solliciteert op een van de beschikbare vacatures bij ModusLink.

Wilt u er rekening meehouden dat onze websites niet bedoeld zijn voor kinderen. Niemand onder de 18 jaar is gerechtigd informatie te verstrekken aan of op onze websites. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als je jonger bent dan 18, maak dan geen gebruik van informatie of verstrek geen informatie op onze website en/of  applicaties of verstrek evenmin enige informatie over jezelf aan ons, met inbegrip van je naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. Als u een ouder of verzorger bent van zo’n kind en u komt er achter dat uw kind persoonsgegevens heeft verstrekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op onderstaande wijze in dit Privacy Beleid en we zullen alle redelijke stappen nemen om dergelijke informatie onmiddelijk te verwijderen. Als u denkt dat we misschien informatie bezitten van een persoon onder de 18, neem dan contact met ons op via privacy@moduslink.com.

Het is belangrijk dat u het Privacy Beleid in samenhang met andere privacy gerelateerde documentatie leest die wij bij gelegenheid aan u kunnen verstrekken wanneer wij uw persoons gegevens verzamelen of verwerken, zodat u zich een goed beeld kunnen vormen op welke wijze en waarom wij gebruik maken van uw (persoons) gegevens. Dit Privacy Beleid is in aanvulling op andere aan u gerichte berichten en laat de inhoud van die berichten onverlet.

Verwerkingsverantwoordelijke

ModusLink opereert onder verscheidene rechtspersonen, waarvan de details kunnen worden gevonden op onze website www.ModusLink.com/locations. Dit Privacy Beleid wordt verstrekt namens de ModusLink Groep. Wij duiden ons als “ModusLink”, “wij”, “ons” of “onze” in dit Privacy Beleid en verwijzen in dat geval naar de betrokken ondernemingen binnen de ModusLink Groep die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. ModusLink Corporation is de verwerkingsverantwoordelijke en als zodanig verantwoordelijk voor het beheer van onze websites.

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming  (FG) die verantwoordelijk is voor het toezicht op de beantwoordeling van al uw vragen met betrekking tot dit Privacy Beleid. Als u  vragen heeft over dit Privacy Beleid, met inbegrip van verzoeken tot uitoefening van uw rechten zoals vermeld onder het hoofdstuk “ Uw Wettelijke Rechten” , neem dan contact op met onze FG op basis van de hieronder beschreven contact gegevens.

Links van derden

Onze Websites kunnen links bevatten naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. Als u van deze uitbreidingen gebruikt maakt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van hun privacy verklaringen. Wanneer u onze Website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid  te lezen van elke website die u bezoekt.

Gegevens die wij over u verzamelen

Met persoonsgegevens, of persoonlijke informatie wordt bedoeld alle informatie over een (natuurlijk) persoon op grond waarvan de betrokkene kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen anonieme gegevens .

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Gegevens  die wij aldus hebben gerubriceerd  :

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoons gegevens, maar worden als zodanig niet beschouwd als persoonsgegevens in de zin van de wet, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen, bijvoorbeeld door uw gebruiksgegevens samen te voegen om het percentage te berekenen van gebruikers die toegang hebben tot een specifieke website functie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat wij u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij deze gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en die gegevens zullen dan worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacy Beleid.

Anders dan wettelijk vereist voor uw sollicitatie, zullen u wij geen bijzondere Persoons Gegevens (zoals details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, vakbondsleden, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) over u verzamelen. Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven, behalve voorzover relevant voor de desbetreffende functie waarop u solliciteert.

Als u geen persoons gegevens verstrekt

Waar we persoons gegevens verzamelen op grond van de wet of indien wij persoons gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een contract dat we met u zijn aangegaan zijn en u kunt niet voorzien in de verzochte gegevens, dan kan het voorkomen dat we niet in staat zijn om de beoogde overeenkomst  uit te voeren (bijvoorbeeld, om u te voorzien van goederen of diensten). Als dat het geval is, kan het zijn dat wij de aankoop van een product of een dienst moeten annuleren maar daarvan zullen wij op de hoogte brengen.

Hoe zijn uw persoons gegevens verzameld?

We maken gebruik van verschillende methoden om – van en over u – persoonsgegevens te verzamelen , waaronder mede omvat :

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens

We zullen alleen gebruik maken van uw persoonsgegevens wanneer wettelijk toegestaan. Meestal zullen we gebruik maken van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de verschillende wettelijke grondslagen die wij hanteren voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Over het algemeen gebruiken we uw toestemming niet als grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens behalve in het geval van het verzenden van directe marketing van communicatie door derden naar u via e-mail of sms-bericht. U hebt het recht om de toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons opnemen.

Grondslagen voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Hieronder vindt u in een tabel met beschrijving van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en de verschillende doeleinden /rechtsgronden waarop wij ons baseren. We hebben daarbij waar nodig ook onze gerechtvaardigde belangen vermeld.

Merk op dat wij uw persoonsgegevens op meer dan een grondslag kunnen baseren, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we gebruik maken van uw gegevens. Gelieve contact met ons op te nemen als u verdere informatie wenst indien meer dan één grondslag is aangegeven bij het verwerken van uw persoongegevens.

Doel/activiteit Soort Gegevens Grondslag voor de verwerking, met inbegrip van het gerechtvaardigd belang
U als nieuwe klant te kunnen registreren (a)  identiteit

(b) contact

Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief:

(a) verwerking van betalingen, vergoedingen en tarieven

(b) innen van verschuldigde bedragen

(a)  identiteit

(b) contact

(c)  financiële

(d) transactie

(e) marketing en communicatie

(a) uitvoering van een contract met u

(b) noodzakelijk voor onze gerechtvaardige belangen (om vorderingen te innen )

Relatiebeheer:

(a) U op de hoogte brengen over wijzigingen in onze voorwaarden of privacy Policy

(b) U te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen.

(a)  identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) marketing en communicatie

(a) uitvoering van een contract met u

(b) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie bijgewerkt te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen een enquête in te vullen (a) identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) gebruik

(e)marketing en communicatie

(a) uitvoering van een contract met u

(b) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te bestuderen hoe klanten gebruik maken van onze producten/diensten, om ze te ontwikkelen en om onze bedrijfsactiviteiten te laten groeien)

Effectieve bedrijfsvoering inclusief beheer van systemen waaronder o.a. probleemoplossing, data analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportering en hosting van data zowel te beherenn als te beschermen.

 

(a) identiteit

(b) contact

(c) technische

(a) noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het uitvoeren van onze activiteiten, het uitvoeren van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in de context van een bedrijf reorganisatie   of herstructurering)

(b) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Om relevante inhoud en advertenties op onze Websites aan u te kunnen tonen en  te kunnen meten en begrijpen of deze reclame boodschappen effectief zijn en of deze u ten dienste zijn. (a) identiteit

(b) contact

(c) profiel

(d) gebruik

(e) marketing en communicatie

(f) technische

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen ( bestuderen hoe klanten gebruik maken van onze producten/diensten, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om te informeren over onze marketing strategie )
Om data analyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) technische

(b) gebruik

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om klanten te definiëren die interesse hebben om onze Prodducten en diensten af te nemen, om onze Website bijgewerkt en relevant, te houden ons bedrijf te ontwikkelen en om hen over onze marketing strategie te informeren)
Om uw solliciatatie op  een van onze vacature te behandelen (a) identiteit

(b) contact

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om uw kwaliteiten te beoordelen tegen de geformuleerde vacature).
Om suggesties en aanbevelingen aan u te doen over producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn (a) identiteit

(b) contact

(c) technische

(d) gebruik

(e) profiel

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing

Wij streven ernaar u te voorzien van opties met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoons gegevens, in het bijzonder marketing en reclame. Wij hebben de volgende controle mechanismen ingebouwd voor persoons gegevens :

Aanbiedingen door ons

Wij kunnen uw Identiteit, Contact, Technische, Gebruik en Profiel gegevens gebruiken om een beeld te vormen over wat wij denken dat u wenst of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo proberen  wij te bepalen of producten, diensten en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor u.

U ontvangt marketing uitingen van ons als u informatie van ons hebt gevraagd of goederen gekocht of diensten van ons heeft afgenomen tenzij u nadrukkelijk (opt out)  hebt aangegeven deze marketing uitingen  niet te willen ontvangen.

Third-Party marketing

Alvorens wij uw persoonsgevens delen voor marketingdoeleinden met bedrijven buiten de ModusLink groep van ondernemingen, met inbegrip van dienstverleners die namens ons marketing diensten uitvoeren, zoals voor het uitvoeren van enquêtes, het verzenden van mededelingen aan u namens ons, of het verstrekken van advertenties aan u, zullen uw altijd eerst uw uitdrukkelijke (opt-in) toestemming daarvoor vragen.

gebruik van cookies door anderen en andere tracking technologieën

Sommige inhoud of applicaties op onze websites worden verzorgd door derden, zoals door zogenoemde  content en application providers. Wanneer u gebruik maakt van onze websites kunnen deze derden gebruik maken van cookies om informatie over u te verzamelen. Dit kan onafhankelijk plaatsvinden of in combinatie met web beacons of andere tracking technologieën. De informatie die zij verzamelen kan betrekking hebben op uw persoonsgegevens of zij kunnen informatie verzamelen, met inbegrip van persoonsgegevens van de in de loop der tijd door u ondernomen online activiteiten op verschillende websites en op andere online diensten. Zij kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van op interesses gebaseerde reclame of andere gerichte inhoud.  We hebben geen controle over de tracking technologieën van deze derde partijen of hoe ze kunnen worden gebruikt. Als u vragen heeft over een advertentie of andere advertenties die zijn afgestemd op uw persoonlijke voorkeur , dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke aanbieder.

Als u in de Verenigde Staten verblijft, kan je kiezen om geen op interesse gerichte reclame te ontvangen va leden  van  the Network Advertising Initiative (“NAI”) op the NAI’s website at http://optout.networkadvertising.org. Als u in Europese Unie verblijft zou je de website kunnen bezoeken van de  European Interactive Digital Advertising Alliance (“EIDAA”) op https://www.edaa.eu evenals de website van de  European Advertising Standards Alliance (“EASA”) at http://www.easa-alliance.org. . Je zou er ook voor kunnen kiezen gebruik te maken van TrustArc’s Preferences Manager (http://preferences-mgr.truste.com) geen op interesse gebaseerde advertenties meer te onvangen van enkele of all hieraan deelnemende bedrijven. In dat geval blijf je wel advertenties zien maar niet meer gericht op jouw specifieke voorkeuren

Opt-out

Op elk gewenst moment mag u ons of derden vragen om te stoppen met het verzenden van marketing berichten door gebruik te maken van de opt-out links die zijn weergegeven in een aan aan u gericht marketing bericht danwel door contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketing berichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die u (eerder) aan ons heeft verstrekt in verband met de aankoop van een product/dienst, registratie i.v.m. garantie, uw ervaring over het product/ de dienst of eventuele andere transacties.

Niet volgen “DNT” signalen

Hoewel we alle denkbare maatregelen nemen om de privacy van onze website bezoekers te beschermen, kunnen we niet garanderen dat de programmering van onze onlineapplicaties elke browserinstelling ondersteunt of voldoet aan iedere browser instelling.

Speciek willen wij benadrukken dat wij niet de noodzakelijke wijzigingen hebben geprogrammeerd om– DO NOT TRACK (DNT) signalen van uw browser te honorreren. Aangezien de programmering van onze online applicaties zal worden verfijnd, zullen wij alle mogelijke stappen ondernemen om dergelijke verzoeken in de toekomst wel te kunnen honoreren. Toekostige wijzigingen zullen te vinden zijn in vernieuwde versies van dit document.

Cookies

Wij en uw dienstverleners gebruiken technieken op onze websites en diensten om informatie te verzamelene zoals de tijd gespendeerd  op de pagina, het OS operating system, apparaat, pagina bezoek  internet protocol (IP) adres, browser type and version, dat helpt om de kwaliteit te verbeteren van onze websites en diensten en de online beleving van onze bezoekers en gebruikers.  In dit Privacy Beleid , verwijzen we naar deze technieken, met in begrip van cookies (stukjes tekst bestand opgeslagen op de computer of mobiele apparaat om uw handelingen preferenties vast te leggen) en tracking technologieszoals JavaScript en vergelijkbare  technnieken van andere dienstverleners, gezamenlijke te noemen  “”cookies.”  Cookies geven ons de mogelijkheid om bij een terugkerende bezoek aan onze websites rekening te houden met uw eerdere bezoek op de website en de gevens die u daarop heeft achter gelaten, hetgeen u tijd bespaart bij bepaalde handelingen, zoals het onthouden van uw gebruikers voorkeuren.

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browser cookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee dat sommige delen van onze websites ontoegankelijk kunnen worden of niet volledig naar behoren functioneren.

Wijziging van Doeleinden

We zullen uitsluitend gebruik maken van uw persoons gegevens voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgevens hebben verzameld. Als we de gegevens gaan gebruiken om een andere reden, mag dat uitsluitend als die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Neemt u alsublieft contact op als u hierover meer informatie wilt

Als we gebruik moeten maken van uw persoonsgegevens voor een doel dat afwijkt van het oorspronkelijke doel, zullen we u daarvan op de hoogte brengen en zullen we de grondslag toelichten op grond waarvan wij gerechtigd zijn, om dit te doen.

Let op: wij kunnen uw persoonsgegeven verwerken zonder uw medeweten of toestemming conform bovenstaande regels, waar dit wettelijk is vereist of toegestaan.

Delen van persoons gegevens

Mogelijkerwijs zullen we uw persoonsgegevens delen met de onderstaande partijen voor de doeleinden zoals uiteengezet in de tabel hierboven Grondslagen waarvoor  wij uw gegevens gebruiken.

Wij verlangen van alle derde partijen dat zij de bescherming van uw persoonsgevens respecteren en het rechtmatig gebruiken. We  staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoons gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en wij staan hen enkel toe om uw persoons gegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden,  in overeenstemming met onze aanwijzingen.

Internationale uitwisseling van gegevens

E.U en ingezetenen van Zwitsersland: Wij delen uw persoonsgegevens binnen de ModusLink Groep. Dit houdt in dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen worden gebracht. Wanneer we uw persoons gegevens uitwisslen met de Verenigde Staten, vertrouwen we op onze zelf-certificering onder  het Privacy Shield Framework welke beheerd word door het Amerikaanse ministerie van Handel.

Enkele externe derde partijen zijn ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd, zodat de verwerking van uw persoons gegevens een transfer van gegevens buiten de EER zal plaatsvinden.

Wanneer wij uw persoons gegevens buiten de EER brengen, dragen wij zorg voor een adequate  bescherming om er van verzekerd te zijn dat tenminste een van de volgende waarborgen wordt nageleefd  :

Contacteer ons alsublieft als u meer informatie wenst over de specifieke mechanismen die door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Privacy Shield: ModusLink neemt deel aan het  EU-U.S. privacy Shield Framework en het Swiss-U. S. privacy Shield Framework en de compliance daarvan is als zodanig gecertificeerd.  Alle persoonsgegevens ontvangen door ons vanuit de Europese Unie (EU) lidstaten, het Verenigd Koninkrijk  en Zwitserland, zijn onderworpen aan dit Privacy Shield kader en de de toepasselijke beginselen van dat Privacy Shield kader.  Meer informatie over deze privacy Shield Frameworks  kunt u vinden op de door het Ministerie van Handel uitgegeven lijst [https://www.privacyshield.gov] ModusLink staat  vermeld op deze privacy Shield lijst, zie de door het Ministerie van handel uitgegeven lijst van zelf cerificatie van het US Privacy Shield op: https://www.privacyshield.gov/list

Onder elk Privacy Framework is ModusLink  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens alsmede voor elke doorgifte van gegevens aan derden die voor of namens Moduslink optreden.  ModusLink voldoet aan de beginselen van het Privacy Shield voor alle verdere doorgifte van persoonsgegevens van uit de EU en Zwitserland.

Ten behoeve van de handhaving van de naleving van het Privacy Shield, is ModusLink onderworpen aan het onderzoek en de handhaving autoriteit van de Amerikaanse federale handelscommissie (U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties, kunnen wij worden verplicht om op verzoek van de overheid persoonsgegevens te verstrekken in het belang van de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Indien u zorgen heeft omtrent uw privancy en u bent van mening dat men onvoldoende aan uw zorgen tegemoet gekomen is of dat het probleem onvoldoende naar tevredenheid is opgelost, neemt u dan alsublieft contact op met onze in de VS gevestigde dienst inzake derde geschillenbeslechting  (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, meer volledig beschreven op de Privacy Shield website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], heeft mogelijkerwijs ook het recht om een beroep te doen op bindend advies wanneer alternatieve voor geschillenbeslechting procedures zijn uitgeput.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, per ongeluk gebruikt worden of op een onbevoegde wijze ingezien worden, veranderd worden of openbaar gemaakt.  We gebruiken encryptie, secure socket layer, firewalls, fysieke beperkingen, sleutelbeheer, interrne restricties, wachtwoordbeveiliging en andere beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. We maken ook gebruik van standaard beveiligingsprotocollen en controlemechanismen voor de uitwisseling van persoons gegevens. Ook beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot “business need-to know” ten aanzien van werknemers, hulppersonen en en andere derde partijen. Zij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Echter is geen enkele methode van overdracht van gegevens via het Internet of van elektronische opslag voor 100% veilig. Daarom kunnen we niet de absolute veiligheid garanderen. Wij hebben procedures ingevoerd om ingeval van vermoedelijke inbreuk op uw persoonsgegevens te handelen en zullen u en de bevoegde autoriteit op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer daarvoor een wettelijke verplicting bestaat. De kennisgeving zal onmiddellijk worden gedaan overeenkomstig de eisen van rechtshandhaving en alle maatregelen die ModusLink in acht dient te nemen of die de bevoegde instanties voor rechtshandhaving vereist, om de reikwijdte van de inbreuk te bepalen en om ons ervan te verzekeren dat de integriteit van het datasysteem wordt gewaarbord of hersteld. ModusLink kan deze kennisgeving opschorten indien ModusLink of een rechtshandhavingsinstantie vaststelt dat de kennisgeving een strafrechtelijk onderzoek zal belemmeren, tenzij en totdat ModusLink of een gerechtelijke instantie vaststelt dat de kennisgeving het onderzoek niet in gevaar zal brengen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@moduslink.com.

Bewaarplicht

Hoe lang maakt u gebruik van mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoons gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden  waarvoor we deze hebben verzameld voor, met inbegrip van het doel te kunnen voldoen aan onze juridische, boekhoudkundige of rapportage verplichtingen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoons gegevens vast te stellen, nemen we in ogenschouw: de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoons gegevens, het potentiele risico van ongeautoriseerde inbreuk  of openbaarmaking van uw persoons gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoons gegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken via andere middelen, en met in achtname van de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige gevallen kunnen wij overeenkomstig uw verzoek uw persoonsgegevens verwijderen Zie hieronder “ uw wettelijke rechten”  voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen we ook uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze gegevens niet langer tot u kunnen worden herleid) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie oneindig gebruiken zonder nadere kennisgeving.

Uw wettelijke rechten

U hebt recht op gegevensbescherming ten aanzien van uw persoons gegevens. Zo heeft u het recht om onjuiste of onvolledige persoons gegevens te wijzigen of bij te werken, om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen of om te verzoeken deze niet meer te gebruiken.  U hebt ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, de overdracht van uw persoonlijke gegevens te verzoeken of om om uw eerdere verstrekte toestemming in te trekken.:

Om meer te weten te komen over deze rechten, verwijzen wij u naar onderstaande begrippenlijst . Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, klik dan hier om contact met ons op te nemen of maak gebruik van onze contactgegevens hieronder.

Onder bepaalde omstandigheden zullen we niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld als het strijdig is met onze wettelijke verplichtingen, van invloed op juridische aangelegenheden/procedures, uw  identiteit niet kunnen vaststellen, of het gaat om onevenredige kosten of inspanning, maar in ieder geval zullen we reageren op uw verzoek binnen een redelijke termijn en u een toelichting geven.

Wij attenderen u er op dat u zich rechtstreeks  tot de verwerkingsverantwoordelijke dient te richten (die doel en middelen van de gegevens verwerking bepaalt) ter zake van uw verzoeken die betrekking hebben op persoons gegevens wij ontvangen of verwerken als verwerker waarbij de eindverantwoordelijke niet bij ons concern ligt ,. Wij volgen de instructies van deze (derde)  verwerkingsverantwoordelijken op .

Contact gegevens

Als u vragen heeft over dit Privacy beleid of vragen of klachten, neem dan contact met ons op op basis van onderstaande gegevens. We zullen uiterlijk binnen een maand antwoorden op al uw vragen of klachten

Onze volledige contact gegevens  zijn: ModusLink Corporation

Gegevens FG

DPO@moduslink.com

Postadres:

Ingezetenen van de VS: ModusLink Corporation, 1601 Trapelo Road, Suite 170, Waltham, MA 02451U.s.a.

Nederlandse Ingezetenen: ModusLink B.V., Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL Apeldoorn, Nederland

Tsjechische Ingezetenen: ModusLink Tsjechische Republiek s.r.o., CTP Park Brno, Tuřanka 110/106, 627 00 Brno, Slatina, Tsjechië

Ierse Ingezetenen: ModusLink Kildare unlimited, Monasterevin Road, Kildare town, County Kildare, Ierland

Ingezetenen van de U.S: Eventuele geschillen die niet naar tevredenheid opgelost kunenn worden kunnen kostenloos worden voorgelegd aan de  in VS gevestigde dienstverlener voor geschillenbeslechting (gratis) op https://feedback-form.TRUSTe.com/watchdog/Request.

Ingezetenen van de EU: u heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Het geniet onze voorkeur om uw klacht eerst zelf in behandeling te nemen voordat u zich richt tot de toezichthouder.

Gelieve contact op te nemen met onze in de Verenigde Staten gevestigde dienst inzake derde geschillenbeslechting  (gratis) op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden die meer volledig beschreven zijn op de privacy Shield website [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], kunt u beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

gewoonlijk geen kosten verschuldigd

U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Daarnaast kunnen we in deze gevallen weigeren om te tegemoet te komen aan uw verzoek.

Wat kunnen wij van verlangen

Mogelijkerwijs hebben wij specieke informatie van u nodig om uw identiteit te valideren zodat u inzage in uw persoongegevens kan krijgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt aan onbevoegde personen. We kunnen ook contact met u opnemen om u nadere informatie te vragen in verband met het bespoedigen van een reactie op uw verzoek .

Termijn om te reageren

We proberen op geldig ingediende verzoeken binnen een maand te reageren. Soms kan het voor ons langer duren dan een maand indien uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen we u informeren en u op de hoogte houden.

Begrippen

grondslagen voor gegevensverwerking

Gerechtvaardigd Belang betekent een wijze van bedrijfsvoering die ons in staat stelt om u de beste dienst of het juiste product te leveren met de meest beveiligde beleving/omgeving. Wij dragen er zorg voor en beoordelen alle mogelijke potentiele gevolgen die u mogelijk kan ondervinden (zowel positief als negatief) en zullen die in onze overweging betrekken. Wij wegen deze vervolgens in het kader van ons beroep op de de grondslag van gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw persoons gegevens niet voor werkzaamheden waar uw recht op privacy prevaleert op ons gerechtvaardigd belang (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins toegestaan volgens de wet).

Voor verdere informatie hoe de weging van uw belang en de potentiele conseqenties daarvan plaatsvinden tegen de beoordeling van onze gerechtvaardigde belangen, kunt u contact met ons opnemen.

Uitvoering van het contract betekent de verwerking van uw Informatie als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of indien u voornemens bent een contract aan te gaan.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent verwerking van uw persoons gegevens als dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

derden

Interne derde partijen

Andere bedrijven in de ModusLink Groep die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika die  IT, HR diensten uitvoeren, administratieve gegevens beheren en de verplichte leiderschap rapportages verstrekken.

Externe derde partijen

uw wettelijke rechten

U heeft de volgende rechten:

Inzage verzoek te doen naar uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een “inzage recht betrokkene”). Dit stelt u in staat een kopie van de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en  te controleren dat wij deze gegevens rechtmatig verwerken.

Correctie aanvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u hebben, te corrigeren. De juistheid van de nieuwe door u aan ons vertsrekte gegevens, kunnen wij mogelijkerwijs verifiëren.

Verzoek om uw persoonsgegevens te wissen. Dit stelt u in staat een verzoek te doen om uw  persoons gegevens te laten verwijderen als blijkt dat er geen goede reden is voor ons om deze gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen indien u met succes bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zie hieronder) indien we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of indien we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwijderen. We attenderen u erop dat uw verzoek tot verwijdering van gegevens niet altijd kunnen honoreren indien juridische redenen daaraan in de weg staan. Daarover kunnen wij u  op het moment van uw verzoek nader informeren. Als dit aan de orde is dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen

Bezwaar maken tegen verwerking van uw persoons gegevens in het geval dat wij een beroep doen op  gerechtvaardigdbelang (of dat van een derde partij) en u van mening bent dat in uw specifieke situatie uw fundamentele rechten en vrijheden in het geding zijn. U heeft ook het recht om te bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval van direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen, zullen wij uitleggen waarom ons beroep de grondslag van gerechtvaardigd belang prevaleert op uw rechten en vrijheden.

Aanvraag beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht stelt u instaat ons vragen om de verwerking van uw persoons gegevens tijdelijk op te schorten in de volgende situatie(s): (a) als u wenst  dat wij de juistheid van uw gegevens verifieren; (b) wanneer het gebruik van de gegevens niet meer noodzakelijk is , maar u wilt niet dat wij de gegevens wissen; ( (c) waar u ons nodig hebt om de gegevens te bewaren  zelfs al zijn wij dit niet langer verplicht, maar u hebt de gegevens nodig om u recht, vast te stellen, uit te oefenen of uw zaak te verdedigen; of (d) U hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens terwijl wij nog moeten nagaan of we wel een gerechtvaardigde belang hebben om deze gegevens te gebruiken.

Aaanvraag van overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u aangewezen derde partij, uw persoons gegevens in een gestructureerde, algemeen aanvaard, machinaal leesbaar formaat aanleveren. Wij maken u er op attent dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens  waarvoor u ons eerder  toestemming heeft gegeven deze te  mogen gebruiken of waar we deze gegevens hebben gebruikt in het kader van de contracstuitvoering.

Intrekken van toestemming kan op elk gewenst moment in het geval dat het verwerken van uw persoons gegevens was gebaseerd op het verlenen van toestemming. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die werden uitgevoerd voordat u uw toestemming heeft ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat we daardoor niet meer in staat zijn om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. Wij zullen u hierover informeren indien dit  geval zich voordoet en u uw toestemming intrekt.

Wijzigingen in de privacy policy en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 28 januari 2020 eerdere versies kunt u bij ons opvragen door contact met ons op te nemen.

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we het herziene privacybeleid plaatsen op onze websites en de laatste revisie datum van de herziening zal worden bijgewerkt, zodat u altijd in staat bent om te begrijpen welke gegevens we verzamelen, hoe we uw informatie gebruiken, en onder welke omstandigheden we deze gegevens kunnen delen met anderen. We zullen u over elke substantiele wijziging van dit privacy beleid informeren door middel van een pop-up bericht op de websites waarin wordt aangekondigd dat het privacy beleid is veranderd, met een verwijzing naar veranderingen die zijn gemaakt in ons Privacy Beleid.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij beheren te allen tijde actueel en juist zijn. Houd ons daarom op de hoogte indien uw persoons gegevens tussentijds veranderen en neem daartoe contact met ons op via privacy@moduslink.com.