Live Chat

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY MODUSLINK

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

Wprowadzenie

Witamy w Polityce prywatności firmy ModusLink.

ModusLink szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób zajmujemy się Państwa danymi osobowymi pozostawianymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej (bez względu na to, z jakich witryn Państwo do niej przechodzą), a także o Państwa prawach do prywatności i zakresie ochrony przez prawo.

Niniejszą Politykę prywatności dostarczono w formacie warstwowym, aby ułatwić Państwu bezpośrednie przejście do konkretnych wymienionych poniżej części. Prosimy również o zapoznanie się z glosariuszem, aby zrozumieć znaczenie niektórych sformułowań użytych w niniejszej Polityce prywatności.

 1. WAŻNE INFORMACJE; KIM JESTEŚMY
 2. DANE GROMADZONE NA PAŃSTWA TEMAT
 3. W JAKI SPOSÓB SĄ GROMADZONE PAŃSTWA DANE
 4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE
 5. UJAWNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
 6. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH
 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
 9. PAŃSTWA PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH
 10. GLOSARIUSZ

Bookmark

Ważne informacje; kim jesteśmy

Cel niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Państwu informacji, w jaki sposób firma ModusLink gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe pozyskiwane podczas korzystania przez Państwa z firmowej witryny internetowej ModusLink pod adresem www.moduslink.com oraz jej domen podrzędnych (łącznie zwanych “Witryną internetową”), w tym wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pośrednictwem Witryny internetowej podczas rejestracji w celu pobrania “białych ksiąg” lub innych przygotowanych informacji, dokonywania subskrypcji naszego newslettera, wypełniania formularzy internetowych, korzystania z czatu w celu komunikowania się z naszym zespołem ds. obsługi klienta, a także zgłaszania próśb o udostępnienie wersji demo naszego rozwiązania eStarter Storefront lub zgłaszania swojej kandydatury na jedno z wolnych stanowisk w firmie ModusLink.

Należy zauważyć, że nasza Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą przekazywać żadnych danych do Witryny internetowej ani w niej obrębie. Świadomie nie gromadzimy danych osobowych dzieci. Jeżeli nie ukończyli Państwo 18. roku życia, prosimy o niekorzystanie z niniejszej Witryny internetowej i o nieprzekazywanie w niej ani za pośrednictwem dostępnych w niej funkcji żadnych danych, a także o niekorzystanie z żadnych interaktywnych funkcji w niniejszej Witrynie internetowej i o niepodawanie nam żadnych informacji o sobie, w tym imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka bez weryfikacji zgody jego rodziców, dane te zostaną przez nas usunięte. Jeżeli podejrzewają Państwo, że możemy mieć jakiekolwiek dane pochodzące osoby poniżej 18. roku życia lub jej dotyczące, prosimy o kontakt pod adresem privacy@moduslink.com.

Istotne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą Polityką prywatności wraz ze wszelkimi innymi informacjami o polityce prywatności lub informacjami o rzetelnym przetwarzaniu danych, jakie możemy przekazywać w trakcie gromadzenia lub przetwarzania Państwa danych osobowych, aby mieli Państwo pełną świadomość, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie takich innych informacji i nie ma na celu ich zastąpienia.

Administrator

Firma ModusLink obejmuje różne podmioty prawne, których dane można znaleźć na stronie www.moduslink.com/locations. Ponieważ niniejszą Politykę prywatności wydano w imieniu Grupy ModusLink, terminy “ModusLink”, “nas”, “nam” lub “naszym” w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do właściwej spółki z Grupy ModusLink odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych. Firma ModusLink Corporation jest administratorem niniejszej Witryny internetowej i podmiotem za nią odpowiedzialnym.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie spraw związanych z niniejszą Polityką prywatności. W razie jakichkolwiek kwestii dotyczących niniejszej Polityki prywatności, w tym wszelkich wniosków o wykonanie przez Państwa swoich praw udzielonych zgodnie z punktem “Przysługujące Państwu prawa” poniżej, należy kontaktować się z naszym IOD, korzystając z podanych poniżej danych.
Bookmark

Dane kontaktowe

Nasze pełne dane:
ModusLink Corporation
Inspektor ochrony danych
dpo@moduslink.com

Adres pocztowy:
Rezydenci USA: ModusLink Corporation, 1601 Trapelo Road, Suite 170, Waltham, MA 02451, USA

Rezydenci Holandii: ModusLink B.V., Wapenrustlaan 11-31, 7321 DL Apeldoorn, Holandia

Rezydenci Czech: ModusLink Czech Republic s.r.o., CTP Park Brno, Tuřanka 110/106, 627 00 Brno, Slatina, Republika Czeska

Rezydenci Irlandii: ModusLink Kildare Unlimited, Monasterevin Road, Kildare Town, County Kildare, Irlandia

Rezydenci USA: jeżeli mają Państwo nierozstrzygniętą sprawę dotyczącą prywatności lub wykorzystania danych, którą nie zajęliśmy się w satysfakcjonujący sposób, prosimy o skontaktowanie się z naszym podmiotem zewnętrznym w USA rozwiązującym spory (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Zgodnie z pewnymi warunkami, które opisano szczegółowo w witrynie internetowej Tarczy Prywatności [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], mogą Państwo wystąpić o wiążący arbitraż, jeżeli zostały wyczerpane inne procedury dotyczące rozwiązania sporu.

Rezydenci UE: w dowolnym momencie mają Państwo prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzoru w sprawach dotyczących ochrony danych. Bylibyśmy jednak wdzięczni za umożliwienie nam rozwiązania Państwa problemów, zanim zwrócą się Państwo do organu nadzoru, w związku z czym prosimy o skontaktowanie z nami w pierwszej kolejności.

Łącza do zasobów osób trzecich

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać łącza do stron, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Klikanie tych łączy lub aktywowanie tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie danych na Państwa temat. Nie mamy kontroli nad takimi witrynami internetowymi osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa po opuszczeniu naszej Witryny internetowej.

Należy zauważyć, że nie kontrolujemy również gromadzenia ani wykorzystania Państwa danych przez osoby trzecie w celu oferowania reklam w oparciu o Państwa zainteresowania. Osoby trzecie mogą jednak umożliwić Państwu rezygnację z gromadzenia Państwa danych i wykorzystywania ich w ten sposób. Jeżeli mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych, mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania reklam skierowanych do określonych grup odbiorców od członków organizacji Network Advertising Initiative (“NAI”) w witrynie internetowej organizacji NAI http://optout.networkadvertising.org. Jeżeli mieszkają Państwo w Unii Europejskiej, mogą Państwo odwiedzić witrynę internetową Europejskiego Stowarzyszenia Reklamy Interaktywnej (European Interactive Digital Advertising Alliance) (“EIDAA”) — https://www.edaa.eu oraz Europejskiego Stowarzyszenia Etyki Reklamy (“EASA”) — http://www.easa-alliance.org.
Bookmark

Informacje, jakie gromadzimy na Państwa temat

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie dane na temat osoby, na podstawie których może ona zostać zidentyfikowana. Nie obejmują one danych, w przypadku których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych na Państwa temat, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • dane potwierdzające tożsamość obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub inny podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • dane finansowe obejmują rachunek bankowy i dane karty płatniczej.
 • dane transakcji obejmują szczegóły płatności dokonywanych na Państwa rzecz lub przez Państwa, a także inne szczegóły dotyczące produktów i usług, jakie Państwo od nas zakupili.
 • dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), numery MAC, Państwa dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, rodzaje i wersje wtyczek wyszukiwarki, system operacyjny i platformę oraz inne dane technologiczne urządzeń używanych przez Państwa w celu uzyskania dostępu do niniejszej Witryny internetowej.
 • dane profilowe obejmują Państwa nazwę użytkownika i hasło, informacje o Państwa zakupach lub zamówieniach, zainteresowaniach i preferencjach, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 • dane o użytkowaniu obejmują informacje na temat tego, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej Witryny internetowej, produktów i usług.
 • dane marketingowe i dotyczące komunikacji obejmują Państwa preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas oraz od naszych osób trzecich, a także Państwa preferencje w zakresie komunikacji.

Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy do różnych celów dane zagregowane takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane zagregowane mogą być generowane na podstawie Państwa danych osobowych, ale nie są uznawane za dane osobowe zgodnie z prawem, gdyż dane te nie ujawniają Państwa tożsamości pośrednio ani bezpośrednio. Na przykład możemy zagregować Państwa dane o użytkowaniu w celu obliczenia procentu użytkowników uzyskujących dostęp do danej funkcji w naszej Witrynie internetowej. Jeżeli jednak łączymy dane zagregowane z Państwa danymi osobowymi w taki sposób, że mogą bezpośrednio lub pośrednio Państwa identyfikować, traktujemy takie połączone dane jako dane osobowe, które są wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Poza sytuacją, gdy jest to wymagane na mocy prawa w związku z Państwa podaniem o pracę, nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych na Państwa temat (obejmuje to szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, opinii politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji na temat zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych danych na temat przestępstw i wyroków skazujących, o ile nie są związane z Państwa podaniem o pracę.

Jeżeli nie udostępnią Państwo danych osobowych

Jeżeli jesteśmy obowiązani do gromadzenia danych osobowych na mocy prawa lub zgodnie z warunkami zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie podadzą nam wymaganych danych, możemy nie być w stanie wykonać umowy, jaką zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z Państwem (na przykład na dostarczanie towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni odwołać uzgodnione z nami dostarczenie towaru lub usługi, jednak powiadomimy Państwa, jeśli dojdzie do takiej sytuacji.
Bookmark

W jaki sposób są gromadzone Państwa dane osobowe?

Korzystamy z różnych metod gromadzenia informacji od Państwa i na Państwa temat, w tym:

  • Bezpośrednich interakcji. Mogą podać nam Państwo dane potwierdzające tożsamość, kontaktowe i finansowe poprzez wypełnienie formularzy lub drogą pocztową, telefoniczną bądź pocztą e-mail, za pośrednictwem czatu lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które przekazują Państwo w trakcie:
   • zakupu jednego z naszych produktów lub usług;
   • rejestracji w celu pobrania „białych ksiąg” lub innych przygotowanych informacji;
   • wystąpienia z prośbą o udostępnienie wersji demo jednego z naszych rozwiązań;
   • subskrypcji naszego bloga lub newslettera;
   • wystąpienia z prośbą o przesyłanie materiałów marketingowych;
   • ubiegania się o przyjęcie na jedno z naszych wolnych stanowisk; lub
   • przekazywania nam opinii.
 • Zautomatyzowanych technologii lub interakcji. W czasie korzystania z naszej Witryny internetowej możemy automatycznie gromadzić dane techniczne na temat Państwa sprzętu, czynności związanych z przeglądaniem i wzorców zachowań. Gromadzimy takie osobiste informacje przy użyciu plików cookie, dzienników operacji serwera oraz innych podobnych technologii. Możemy również zgromadzić Państwa dane techniczne, jeżeli odwiedzą Państwo inne witryny internetowe korzystające z naszych plików cookie.
 • Źródła osób trzecich lub powszechnie dostępne. Możemy otrzymywać Państwa dane osobowe od różnych osób trzecich zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
 • Dane techniczne od następujących osób:
  (a) dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google, z siedzibami poza UE;
  (b) sieci reklamowe z siedzibami na terytorium UE lub poza nim; oraz
  (c) dostawcy usług wyszukiwania informacji z siedzibami na terytorium UE lub poza nim.
 • Dane kontaktowe, finansowe i dane transakcji od dostawców usług technicznych, obsługi płatności i dostaw, którzy mają siedziby na terytorium UE lub poza nim.
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe od brokerów danych lub podmiotów grupujących dane z siedzibami na terytorium UE lub poza nim.
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe od agencji zatrudnienia i agencji rekrutacyjnych.
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe z innych publicznie dostępnych źródeł.

Bookmark

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Korzystamy z Państwa danych osobowych tylko w sytuacjach, gdy jest to dozwolone na mocy prawa. Najczęściej będziemy korzystać z Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • Kiedy musimy wykonać umowę, jaką zamierzamy zawrzeć lub jaką zawarliśmy z Państwem.
 • Kiedy jest to niezbędne w naszym uzasadnionym interesie (lub w interesie osoby trzeciej), pod warunkiem, że Państwa interesy lub fundamentalne prawa nie mają charakteru nadrzędnego w stosunku do takich naszych interesów.
 • Jeżeli musimy przestrzegać zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z tabelą poniżej, aby dowiedzieć się więcej o typach prawnych podstaw przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Na ogół nie traktujemy Państwa zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w inny sposób niż w związku z wysyłaniem Państwu informacji do celów marketingu bezpośredniego od osób trzecich za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości SMS. Mają Państwo prawo wycofać zgodę na przekazywanie informacji o charakterze marketingowym w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

Cele, w jakich będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe

W poniższej tabeli przedstawiono opis wszystkich sposobów planowanego wykorzystania Państwa danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. Wskazaliśmy także nasze uzasadnione interesy w stosownych przypadkach.

Należy zauważyć, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na jednej podstawie prawnej lub na kilku podstawach prawnych w zależności od konkretnych celów, do jakich wykorzystujemy Państwa dane. Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na temat konkretnych podstaw prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy w poniższej tabeli wskazano więcej niż jedną taką podstawę.

Cel/działanieRodzaj danychPodstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
Rejestracja nowego klienta(a) Tożsamość
(b) Kontakt
Wykonanie umowy z Państwem
Przetwarzanie i realizacja zamówienia, w tym:
(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami
(b) Gromadzenie i odzyskiwanie środków pieniężnych należnych nam od Państwa
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Dane finansowe
(d) Transakcja
(e) Marketing i komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Państwem
(b) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu ściągnięcia naszych należności)
W celu zarządzania naszymi relacjami z Państwem, w tym:
(a) powiadamiania o zmianach naszych warunków lub Polityki prywatności;
(b) prośby o ocenę lub udział w badaniu.
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Marketing i komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Państwem
(b) Konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego
(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu aktualizowania dokumentacji i prowadzenia badań, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług)
Umożliwienie Państwu wypełnienia ankiety(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użytkowanie
(e) Marketing i komunikacja
(a) Wykonanie umowy z Państwem
(c) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (do badania, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług w celu ich rozwoju i rozszerzenia naszej działalności)
Administrowanie naszą działalnością i niniejszą Witryną internetową oraz ichochrona (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, utrzymanie systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych)(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Dane techniczne
(a) Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (do prowadzenia działalności, świadczenia usług administracyjnych i usług IT, zapewnienia bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub procesu restrukturyzacji grupy)
(b) Konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego
Dostarczanie odpowiednich treści witryn internetowych oraz reklam, a także dokonywanie pomiarów i analiza skuteczności przesyłanych reklam(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Profil
(d) Użytkowanie
(e) Marketing i komunikacja
(f) Dane techniczne
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (do badania, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług w celu ich rozwoju i rozszerzenia naszej działalności)
Wykorzystanie danych analitycznych w celu udoskonalenia naszej witryny internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń klientów(a) Dane techniczne
(b) Użytkowanie
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu określania typów klientów korzystających z naszych produktów i usług, aktualizacji naszej Witryny internetowej i zamieszczania w niej odpowiednich informacji, rozwoju naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej)
W celu przetwarzania Państwa podania o przyjęcie na jedno z naszych wolnych stanowisk(a) Tożsamość
(b) Kontakt
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu oceny Państwa referencji w kontekście wymagań danego stanowiska).
W celu przedstawiania sugestii
i zaleceń dotyczących produktów
i usług, jakie mogą Państwa zainteresować
(a) Tożsamość
(b) Kontakt
(c) Dane techniczne
(d) Użytkowanie
(e) Profil
Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (w celu rozwoju produktów/usług oraz rozszerzenia naszej działalności)

Marketing

Dokładamy starań, by oferować Państwu wybór dotyczący wykorzystania pewnych danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklam. Wprowadziliśmy następujące mechanizmy kontroli danych osobowych:

Nasze oferty promocyjne

Możemy wykorzystywać Państwa dane potwierdzające tożsamość, dane kontaktowe, techniczne i profilowe oraz dane o użytkowaniu w celu sformułowania opinii o Państwa ewentualnych życzeniach, potrzebach lub zainteresowaniach. W ten sposób decydujemy, jakie produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa odpowiednie.

Będą Państwo otrzymywać od nas informacje o charakterze marketingowym, jeżeli wystąpili Państwo do nas z prośbą o informacje lub zakupili od nas towary lub usługi i nie zrezygnowali z otrzymywania materiałów marketingowych.

Marketing osób trzecich

Uzyskamy Państwa wyraźną zgodę, zanim udostępnimy w celach marketingowych Państwa dane osobowe spółkom spoza grupy ModusLink, w tym dostawcom świadczącym usługi marketingowe w naszym imieniu, na przykład prowadzenie ankiet, wysyłanie korespondencji w naszym imieniu lub obsługa reklam.

Rezygnacja

W dowolnym momencie mogą Państwo wystąpić do nas lub do osób trzecich o zaprzestanie przesyłania materiałów marketingowych, korzystając z łącza do rezygnacji w przesłanej Państwu wiadomości o charakterze marketingowym lub kontaktując się z nami w dowolnym czasie.

Jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania takich wiadomości o charakterze marketingowym, nie będzie to miało zastosowania do danych osobowych przekazanych nam w wyniku nabycia produktów/usług, rejestracji gwarancji, obsługi produktu/usługi lub innych transakcji.

Sygnały Nie śledź (Do Not Track DNT)

Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony prywatności osób odwiedzających naszą Witrynę internetową, nie możemy zagwarantować, że obecne ograniczenia naszych aplikacji internetowych będą obejmować wszystkie ustawienia przeglądarki lub uwzględniać wszystkie osobiste preferencje w przeglądarce. W szczególności, nie wdrożyliśmy niezbędnych zmian programowych, by uwzględniać sygnały Nie śledź lub DNT wysyłane przez przeglądarkę. Ponieważ programowanie naszych aplikacji internetowe jest udoskonalane, podejmiemy wszystkie uzasadnione kroki, by uwzględnić takie żądania w przyszłości. Prosimy o ponowne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności co jakiś czas, aby dowiedzieć się, jakie zmiany zostaną wprowadzone tym zakresie.

Pliki cookie

Przy pierwszym dostępie do tej witryny użytkownik otrzymuje zgodę na używanie cookie. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, ta strona internetowa nie będzie niedostępna. Mogą Państwo ustawić w przeglądarce opcję blokowania wszystkich lub części plików cookie lub ostrzegania o próbach ustawienia lub uzyskiwania dostępu do plików cookie podejmowanych przez witryny internetowe. Jeśli wyłączysz lub wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre części lub wszystkie Witryny mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach, w jakich je gromadzimy, chyba że będziemy mieć podstawy do uznania, że musimy wykorzystać je z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli zechcą Państwo uzyskać wyjaśnienie co do zgodności nowego celu przetwarzania danych z pierwotnym celem, prosimy o skontaktowanie się z nami.

W razie konieczności wykorzystania Państwa danych osobowych w niepowiązanym celu powiadomimy Państwa o tym i wyjaśnimy podstawy prawne umożliwiające nam takie działanie.

Należy zauważyć, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody według powyższych zasad, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone na mocy prawa.
Bookmark

Ujawnianie Państwa danych osobowych

Możemy być obowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych stronom wymienionym w tabeli w punkcie 4 powyżej.

 • Konkretne osoby trzecie wymienione w tabeli w punkcie 4 powyżej.
 • Osoby trzecie, którym możemy sprzedać lub przekazać część naszej działalności lub aktywów, lub z którymi możemy połączyć tę część naszej działalności lub aktywów. Możemy też ubiegać się o przejęcie innych firm lub fuzje z nimi. W razie zmian naszej działalności nowi właściciele mogą korzystać z Państwa danych osobowych w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Polityce prywatności.

Wymagamy od wszystkich osób trzecich przestrzegania bezpieczeństwa danych osobowych oraz postępowania z nimi zgodnie z prawem. Nie pozwalamy żadnym osobom trzecim będącym naszymi usługodawcami na korzystanie z Państwa danych osobowych w swoich własnych celach i pozwalamy im jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
Bookmark

Międzynarodowe przekazywanie danych

Rezydenci EU i Szwajcarii: udostępniamy Państwa dane osobowe w ramach Grupy ModusLink. Obejmuje to przekazywanie Państwa informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Kiedy przekazujemy Państwa dane do Stanów Zjednoczonych, bazujemy na samocertyfikacji zgodnie z zasadami ramowymi Tarczy Prywatności wydanymi przez Departament Handlu USA.

Grupa ModusLink stosuje się do zasad Tarczy Prywatności — zasad powiadomienia, wyboru, odpowiedzialności za wtórne przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności danych i celowości, dostępu oraz zasadą ochrony prawnej, egzekwowania prawa i odpowiedzialności określonymi w zasadach ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, a także zasadami ramowymi Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA dotyczącymi wszystkich danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowieniami Tarczy Prywatności dotyczącymi odpowiedzialności za wtórne przekazywanie.

W celu egzekwowania zgodności zTarczą Prywatności ModusLink podlega kontroli i nadzorowi Federalnej Komisji ds. Handlu USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć w witrynie Departamentu Handlu USA poświęconej Tarczy Prywatności pod adresem: https://www.privacyshield.gov. Listę osób uprawnionych do reprezentowania firmy ModusLink w zakresie Tarczy Prywatności można przejrzeć na liście samocertyfikacji w zakresie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USAna stronie:https://www.privacyshield.gov/list.

Niektóre z naszych zewnętrznych osób trzecich mają również siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), więc przetwarzanie przez nie Państwa danych osobowych będzie wiązać się z przekazywaniem danych poza EOG.

Zawsze, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe poza EOG, zapewniamy podobny zakres ich ochrony, gwarantując wdrożenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Kiedy korzystamy z usług pewnych usługodawców, możemy stosować określone umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają Państwa danym osobowym taki sam zakres ochrony jak w Europie.
 • Jeżeli korzystamy z usług usługodawców z siedzibami w USA, możemy przekazywać im dane, jeżeli stosują zasady Tarczy Prywatności nakładające na nie obowiązek zapewnienia takiego samego stopnia ochrony danych osobowych udostępnianych między Europą a USA.

Prosimy o kontakt z nami, jeżeli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje na temat konkretnych mechanizmów stosowanych przez nas w celu przekazania Państwa danych osobowych poza EOG.
Bookmark

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu nieupoważnionego dostępu do Państwa danych osobowych bądź też ich zmianie lub ujawnieniu. Możemy stosować szyfrowanie, technologię SSL, zapory, zamek na klucz, ograniczenia wewnętrzne, ochronę hasłem oraz inne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych. Korzystamy również ze standardowych protokołów bezpieczeństwa oraz mechanizmów w zakresie wymiany danych wrażliwych. Dodatkowo ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych jedynie do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które powinny go mieć, wykonując swoje obowiązki służbowe. Osoby takie będą przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Żadna metoda przekazywania danych przez Internet ani metoda przechowywania w formie elektronicznej nie jest jednak w pełni bezpieczna. W związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Wprowadziliśmy procedury postępowania na wypadek podejrzewanego naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Państwa oraz właściwy organ regulacyjny o naruszeniu, jeżeli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa. Powiadomienie zostanie przekazane niezwłocznie, zgodnie z wymogami prawa i środkami koniecznymi do tego, aby firma ModusLink lub organy ścigania mogły określić zakres naruszenia i zapewnić lub przywrócić integralność systemu danych. Firma ModusLink może zwlekać z powiadomieniem, jeśli ModusLink lub organ ścigania uznają, że powiadomienie takie utrudni dochodzenie karne, o ile i tak długo, jak firma ModusLink lub organ ścigania nie zdecydują, że powiadomienie takie nie zakłóci prowadzonego dochodzenia. W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem info@moduslink.com.
Bookmark

Przechowywanie danych

Jak długo będą wykorzystywane dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak będzie to konieczne dla realizacji celów, do których je zgromadziliśmy, w tym celów związanych z wypełnieniem wszelkich wymagań prawnych, rozliczeniowych lub sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko poniesienia szkód w wyniku nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymagania prawne.

W niektórych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych: zob. “Przysługujące Państwu prawa” poniżej w celu uzyskania dalszych informacji.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Państwa dane osobowe (aby nie były już z Państwem powiązane) w celach badawczych lub statystycznych, a w takim przypadku możemy korzystać z tych danych bez ograniczeń czasowych bez konieczności przekazywania Państwu powiadomienia w tej sprawie.
Bookmark

Przysługujące Państwu prawa

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu prawa na mocy przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tych prawach można uzyskać, klikając jedno z poniższych łączy:

 • Żądanie dostępu do Państwa danych osobowych.
 • Żądanie poprawienia Państwa danych osobowych.
 • Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Żądanie przekazania Państwa danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z praw określonych powyżej, prosimy o skontaktowanie się z nami.

Zwykle nie są wymagane opłaty

Za uzyskanie dostępu do Państwa danych osobowych (lub za skorzystanie z wszelkich innych praw) nie będzie wymagana opłata. Możemy jednak obciążyć Państwa uzasadnioną opłatą, jeżeli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarza się lub ma nadmierny charakter. Możemy też odmówić spełnienia Państwa żądania w tych okolicznościach.

Czego możemy od Państwa potrzebować

Możemy zwrócić się do Państwa o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość oraz zagwarantować Państwu dostęp do swoich danych osobowych (lub możliwość skorzystania z wszelkich innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich uzyskać. Możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących Państwa żądania, aby przyspieszyć czas odpowiedzi.

Limit czasu odpowiedzi

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeżeli Państwa wniosek jest szczególnie złożony lub jeżeli złożyli Państwo kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Państwa i będziemy przekazywać kolejne informacje na bieżąco.
Bookmark

Glosariusz

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy związany z prowadzeniem działalności i zarządzaniem nią, który ma na celu umożliwienie nam dostarczania Państwu najlepszych usług/produktów oraz najlepszej i najbardziej bezpiecznej obsługi Zapewniamy, że uwzględniamy i równoważymy wszelki potencjalny wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny) na Państwa i Państwa prawa, zanim przystąpimy do przetwarzania Państwa danych osobowych do celów naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do celów działań, w przypadku których nasze interesy mają charakter podrzędny w stosunku do wpływu na Państwa (chyba że otrzymamy na to Państwa zgodę lub prawo tego wymaga lub na to zezwala w inny sposób). Dalsze informacje na temat sposobu oceniania przez nas naszych uzasadnionych interesów w stosunku do potencjalnego wpływu na Państwa w odniesieniu do poszczególnych działań można uzyskać, kontaktując się z nami

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie Państwa danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcia kroków na Państwa wniosek przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych lub regulacyjnych oznacza przetwarzanie Państwa danych osobowych, gdy jest to konieczne w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy.

OSOBY TRZECIE

Wewnętrzne osoby trzecie

Inne firmy z grupy ModusLink działające jako współadministratorzy lub procesory z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i świadczące usługi w zakresie IT, zarządzania zasobami ludzkimi i systemami oraz podejmują się raportowania na temat przywództwa.

Zewnętrzne osoby trzecie

 • Usługodawcy występujący w charakterze podmiotów przetwarzających dane, którzy mają siedziby na terytorium UE lub poza nim i świadczą usługi IT i usługi zarządzania systemami.
 • Profesjonalni doradcy działający w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub współadministratorów, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy mają siedziby na terytorium UE lub poza nim i świadczą usługi konsultingowe, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
 • Organy regulacyjne oraz inne organy działające w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub współadministratorów, które mają siedziby na terytorium UE lub poza nim i w pewnych okolicznościach wymagają raportowania działań związanych z przetwarzaniem danych.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Mają Państwo prawa do:

Żądania dostępu do Państwa danych osobowych (zwykle określane jako “żądanie dostępu osób, których dane dotyczą”). Umożliwia to Państwu otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, a także sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Żądania poprawienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Pozwala to Państwu na poprawienie niekompletnych lub niedokładnych przechowywanych przez nas Państwa danych, chociaż może być konieczne zweryfikowanie przez nas rzetelności nowych przekazanych nam przez Państwo informacji.

Żądania usunięcia Państwa danych osobowych. Pozwala to Państwu zwrócić się do nas o usunięcie Państwa danych osobowych, jeżeli nie ma powodu, byśmy nadal je przetwarzali. Mają Państwo również prawo wystąpić do nas z prośbą o usunięcie Państwa danych osobowych, jeżeli skutecznie skorzystają Państwo ze swojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zob. poniżej), gdy przetwarzamy Państwa dane w sposób niezgodny z prawem lub jesteśmy obowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych w celu zastosowania się do lokalnego prawa. Należy jednak zauważyć, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Państwa żądanie usunięcia danych z konkretnych powodów prawnych, o których powiadomimy Państwa w chwili otrzymania żądania w stosownych przypadkach.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli prowadzimy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w związku z Państwa określoną sytuacją chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie, gdyż w Państwa odczuciu ma to wpływ na Państwa podstawowe prawa i wolność. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy ważne i uzasadnione podstawy, by przetwarzać Państwa dane, o charakterze nadrzędnym wobec Państwa prawa i wolności.

Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozwala to Państwu wystąpić do nas z prośbą o zawieszenie przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących okolicznościach: (a) jeżeli chcą Państwo, byśmy ustalili odpowiedniość danych; (b) jeżeli wykorzystywanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, jednak nie chcą ich Państwo usunąć; (c) jeżeli chcą Państwo, byśmy przechowywali dane, nawet jeżeli ich już nie potrzebujemy, ponieważ chcą Państwo ustanowić lub wykonać roszczenia prawne bądź bronić ich; lub (d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy do ich wykorzystywania.

Żądania przekazania Państwa danych osobowych Państwu lub osobie trzeciej. Przekażemy dane osobowe Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie trzeciej w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Należy zauważyć, że to prawo dotyczy tylko zautomatyzowanych danych, w odniesieniu do których udzielili nam Państwo pierwotnie zgody na wykorzystanie, lub gdy korzystaliśmy z tych danych w celu wykonania umowy z Państwem.

Wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed wycofaniem przez Państwa zgody. Jeżeli wycofają Państwo zgodę, możemy nie być w stanie dostarczać Państwu pewnych produktów lub usług. W takim przypadku powiadomimy Państwa o tym w momencie wycofywania przez Państwa zgody.

Zmiany Polityki prywatności i Państwa obowiązek informowania nas o zmianach

Niniejszą wersję zaktualizowano 25 stycznia 2018 r., a poprzednie wersje można otrzymać, kontaktując się z nami.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków Polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeżeli wprowadzimy takie zmiany, opublikujemy nową wersję Polityki prywatności w naszej Witrynie internetowej, a data ostatniej zmiany zostanie zaktualizowana, aby zawsze mogli Państwo rozumieć, jakie dane gromadzimy, jak wykorzystujemy Państwa dane i w jakich okolicznościach możemy udostępniać je innym stronom. O wszelkich istotnych zmianach powiadomimy Państwa w formie powiadomienia w wyskakującym okienku w Witrynie internetowej, które będzie zawierać informację o aktualizacji Polityki prywatności oraz wskazywać zmiany.

Istotne jest, aby przechowywane przez nas Państwa dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas na bieżąco, pod adresem privacy@moduslink.com., jeżeli jakiekolwiek dane osobowe zmienią się w czasie naszych relacji.